بررسی فرهنگ و هنجارها و نظام گسيختگي هاي اجتماعي و انحرافات اجتماعی

بررسی فرهنگ و هنجارها و نظام گسيختگي هاي اجتماعي و انحرافات اجتماعی|خرید و دانلود-|ykg
تعريف انحراف اجتماعی : بررسی انحراف اجتماعي يعني شناخت ريشه اي بي نظمي هاي اجتماعي . استفاده ازاين واژه به خاطراين است كه هماننديهاي بين پيكره جامعه ازنظردانشمندان وانشهاي اجتماعي وپيكره انسان دردانشهاي زيستي وجوددارد.به طوريكه نخستين واحددرجسم انسان...