بررسی برفگیری ها و انواع آن و وسایل عایق و حفاظتی

بررسی برفگیری ها و انواع آن و وسایل عایق و حفاظتی|خرید و دانلود-|ykg
برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گزرا را فراهم می كند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شود . حف...