تحقیقات و بررسی تقسیم بندی و انواع مختلف آن

تحقیقات و بررسی تقسیم بندی و انواع مختلف آن|خرید و دانلود-|ykg
تقسیم بندی تحقیقات مختلف الف بر اساس پاردایم 1 رویکرد خرد گرایانه : پارادایم خردگرایانه با دیدگاه اصالت تحصلی سرو کار دارد. مفروضه این پاراداین این است که واقعیت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آن را تجزیه کند.این پارادایم بر پایه این اصل ...